شماره دوهم سال1381هجری شمسی،مطابق1423 قمری، برابر2002 ميلادی

شيوه انتخابات اعضای لويه جرگه اضطراری

 

بسم الله الرحمن الرحيم


باب نخست


کلی


ماده 1


1. لويه جرگه عالی ترين مظهر اراده مردم افغانستان بوده از تمام ملت نماينده گی می کند. تصاميم و مصوبه های آن الزام آور است.

2. با در نظرداشت شرايط مسلط بر کشور، لويه جرگه اضطراری از 20 تا 26 جوزای 1381 (برابر با 10 تا 16 ژوئن 2002) در مرکز کابل برگزار می گردد.

ماده 2

هر عضو لويه جرگه، هنگام ابراز نظر و هنگام رأی دهی، از منافع افغانستان نماينده گی می کند.

ماده 3

لويه جرگه اضطراری بر پايه توافقات بن و به هدف تأمين حق جداناپذير مردم برای تعيين آزادانه سرنوشت سياسی شان بر پايه اصول اسلامی، احيای صلح، مصالحه ملی، احترام به حقوق بشر ، تحکيم استقلال، حاکميت ملی، تماميت ارضی، دموکراسی، تعدد گرايی و عدالت اجتماعی، برگزار می گردد.

باب دوم

انتخاب اعضای لويه جرگه اضطراری

ماده 4

بادر نظرداشت شرايط ويژه کشور، اعضای لويه جرگه اضطراری، که برای انتخاب شدن از شرايط مندرج دراين دستورالعمل (برپايه توافقات بن که سهمگيری زنان و شامل بودن عادلانه تمام گروهها وفرقه های قومی و مذهبی افغانستان را پيشبينی می کند) برخورداراند، به طور غير مستقيم انتتخاب يا تعيين می گردند.

ماده 5

هر واحد اداری (ناحيه شاروالی، ولسوالی و مرکز ولايتی بدون ناحيه) يک حوزه انتخاباتی شناخته می شود.

ماده 6

اعضای لويه جرگه اضطراری از حوزه های انتخاباتی، در تناسب با جمعيت، به ترتيب آتی انتخاب می شوند

1. از هر واحد اداری يک عضو، بدون در نظرداشت تعداد جمعيت آن.

2. از هر واحد اداری در تناسب با جمعيت آن، مطابق جدول شماره 1 ضميمه.

ماده 7

کميسيون مستقل برگزاری لويه جرگه اضطراری در همکاری با ملل متحد، تدابير لازم را اتخاذ می کند تا مهاجران، بی جاشده گان (داخل)] و کوچيان بتوانند ، از طريق تعيين نماينده گان شان، برپايه سهميه ای که در جدول شماره 2 ضميمه نشان داده شده، در لويه جرگه اضطراری فعالانه سهم بگيرند.

ماده 8

نماينده گان نهاد های جامعه مدنی، شخصيت های با اعتبار، علمای دينی، روشنفکران، نماينده گان زنان، بازرگانان و اقليت های مذهبی، در داخل وخارج کشور، موافق جدول های شماره 1، 2 و 3 ضميمه به شيوه آتی برگزيده می شوند

1. نماينده گان نهاد های جامعه مدنی از سوی نهاد های شان معرفی و با همکاری ملل متحد، از سوی کميسيون مستقل برگزاری لويه جرگه اضطراری تأييد می گردند.

2. نماينده گان علمای دينی، شخصيت های با اعتبار و روشنفکران پس از گرد آوری اطلاعات از داخل وخارج کشور از سوی کميسيون مستقل برگزاری لويه جرگه اضطراری، به همکاری سازمان ملل متحد، بر گزيده می شوند.

3. نماينده گان زنان از سوی اعضای جامعه زنان، نهادها وانجمن های آموزشی آنان، معرفی شده به همکاری سازمان ملل متحد از سوی کميسيون مستقل برگزاری لويه جرگه اضطراری تأييد می گردند.

4. نماينده گان بازرگانان از سوی اتاقهای تجارت و ساير نهاد های مربوط معرفی شده به همکاری سازمان ملل متحد از سوی کميسيون مستقل برگزاری لويه جرگه اضطراری تأييد می گردند.

5. نماينده گان اقليت های مذهبی، موافق جدول شماره 3 ضميمه، از سوی نهاد های مذهبی برگزيده می شوند.

باب سوم

شيوه نامزدی و راه اندازی روند انتخابات غير مستقيم

ماده 9

در واحد های اداری، مشروط به شرايط نشر شده نامزدی، هر شرکت کننده، صرف نظر از جنس، فرقه يا قبيله می تواند بر پايه دستورالعمل های انتخاباتی ذيل، خود را نامزد سازد.

ماده 10

انتخاب اعضای لويه جرگه اضطراری در دو مرحله، طوری که در ذيل معين شده، صورت می گيرد:

1. هر ولسوالی (بخش) و مرکز ولايت ( استان) بدون ناحيه، موافق جدول تخصيص کرسی ها، نماينده گان خود را که واجد شرايط انتخاب شدن باشند، زير نظر تيم نظارت بر حوزه انتخاباتی بر گزيده به مرکز نظارت منطقه ای معرفی می کنند.

2. هر ناحيه شاروالی (شهرداری) 20 تا 30 نماينده را، که واجد شرايط انتخاب شدن باشند، زير نظر تيم نظارت بر حوزه انتخاباتی برگزيده به مرکز نظارت منطقه ای معرفی می کنند.

ماده 11

1. در مرحله دوم، کسانی که از سوی مردم محل معرفی شده اند اعضای لويه جرگه اضطراری را از ميان خود، زير نظر تيم نظارت بر حوزه انتخاباتی، با استفاده از رأی سری، مستقيم و آزاد، برپايه جدول تخصيص کرسی ها، بر می گزينند.

2. در صورتی که در حوزه ای شرايط برای برگزاری انتخابات بی طرفانه و منصفانه وجود نداشته باشد، موافق حکم ماده 7 "دستورالعمل نظارت بر انتخابات اعضای لويه جرگه اضطراری ورسيده گی به شکايات ناشی از آن" ، شيوه جداگانه ای برای نظارت بر انتخاب اعضای لويه جرگه اضطراری به کار گرفته می شود.

ماده 12

در تمام موارد، سازمان ملل متحد مسؤوليت تأمين نظم و امنيت را به عهده دارد.

باب چهارم

شرايط برای نامزدان و رأی دهنده گان

ماده 13

در انتخاب اعضای لويه جرگه اضطراری کسانی که شرايط آتی را تکميل کنند می توانند به عنوان رأی دهنده شرکت کنند

1. از هنگام تولد تابعيت افغانستان را داشته باشد
2. حد اقل 18 سال داشته باشد
3. قادر به استفاده از کليه حقوق قانونی خود باشد.

ماده 14

کسانی که قرار است به عنوان اعضای لويه جرگه اضطراری انتخاب يا انتصاب شوند بايد علاوه بر آنچه که در ماده 13 ( اين دستورالعمل) برای رأی دهنده گان درنظر گرفته شده است، شرايط آتی را نيز تکميل کند

1. حد اقل 22 سال داشته باشد

2. به اصول و ارزشهای توافقات بن پای بند باشد

3. با سازمانهای ترورستی رابطه ای نداشته باشد

4. در پخش و قاچاق مواد مخدر، تعرض بر حقوق بشر، جنايات جنگی، تاراج دارايی های عمومي و قاچاق ميراثهای فرهنگی و باستانی دست نداشته باشد

5. از ديدگاه مردم، مستقيم يا غير مستقيم در کشتار انسانهای بی گناه دخيل نبوده باشد

6. قادر به خواندن و نوشتن در حد اقل يکی از زبانهای رسمی باشد.

ماده 15

تمام اشکال اعمال زور، تهديد، رشوه، فساد، استفاده از نيرو و سلاح در جريان انتخابات ممنوع می باشد. کسی که به چنين اعمالی متوسل شود علاوه بر لغو انتخاب وی، بر پايه قانون انتخابات مورد پی گرد قانونی قرار می گيرد.

ماده 16

کسی که در واحد اداری خود مقام رسمی داشته باشد و بخواهد نامزد عضويت در لويه جرگه اضطراری شود، بائيست تا بيستم حمل (فروردين) [ برابر با دهم آوريل] از مقام خود کناره گيری کند.

باب پنجم

احکام نهايی

ماده 17

نظارت بر روند انتخابات و بررسی شکايات براساس احکام "دستورالعمل نظارت بر انتخابات اعضای لويه جرگه اضطراری و رسيده گی به شکايات ناشی از آن" صورت می گيرد.

ماده 18

اين دستورالعمل، که حاوی پنج باب و 18 ماده است، از تاريخ تصويب آن از سوی کميسيون مستقل برگزاری لويه جرگه اضطراری نافذ و در همان تاريخ به نشر می رسد.

صفحه 9


صفحه بعدی   دوباره به اصل صفحه   صفحه قبلی

© Copyright Salim Abed Paiman Stockholm Sweden (2002)