شماره دوهم سال1381هجری شمسی،مطابق1423 قمری، برابر2002 ميلادی

آلبوم تصويری کنفرانس خبری ظاهر شاه و کرزی


از راست به چپ: ظاهر شاه و حامد کرزی


از راست به چپ: زلمی خليل زاد، دکتر عبدالله، ظاهر شاه و حامد کرزی


محمد ظاهر شاه، پادشاه سابق افغانستان


از راست به چپ: دکتر عبدالله، ظاهر شاه و حامد کرزی


ناصر ضياء (نفر اول سمت راست) سخنگوی ظاهر شاه

صفحه 13


صفحه بعدی   دوباره به اصل صفحه    صفحه قبلی

Copyright Salim Abed Paiman Stockholm Sweden (2002)