شماره دوهم سال1381هجری شمسی،مطابق1423 قمری، برابر2002 ميلادی

کنفرانس خبری رييس کميسيون تدارک لويه جرگه

محمد اسماعيل قاسميار (سمت چپ) در مراسم افتتاحيه لويه جرگه
محمد اسماعيل قاسميار (سمت چپ) در مراسم افتتاحيه لويه جرگه
 

لارا پطروسيان از دفتر مطبوعاتی لويه جرگه

در کنفرانس خبری که پس از پايان روز اول لويه جرگه اضطراری افغانستان برگزار شد، محمد اسماعيل قاسميار، رئيس کميسيون تدارک لويه جرگه، با پرسش های بيشمار خبرنگاران روبرو شد که خواستار توضيحی روشن درمورد نتايج روز اول اين اجتماع بودند.

آقای قاسميار گفت که حامد کرزی، رييس اداره موقت افغانستان، در جلسه روز سه شنبه به محمد ظاهر، پادشاه سابق افغانستان لقب "محمد ظاهر شاه، بابای ملت" را داد و پادشاه سابق افغانستان نيز حامد کرزی را نامزد رياست دولت انتقالی معرفی کرد که به گفته آقای قاسميار اين امر مورد استقبال نمايندگان لويه جرگه قرار گرفت.

خبرنگاران می پرسيدند که آيا بدين ترتيب می توان گفت که اکنون حامد کرزی رسما رئيس دولت انتقالی اعلام شده است؟

اسماعيل قاسميار در پاسخ به اين سوال تنها گفت که آنچه شما بر روی پرده از جريان جلسه امروز ديديد، همان اتفاق افتاده است و شما ديديد که نمايندگان با کف زدنهای خود از پيشنهاد پادشاه سابق حمايت کردند بنابراين اين نشانه ای از تاييد اين پيشنهاد است.

خبرنگاران می گفتند تنها يک جواب بلی يا نه می خواهند که روشن شود آيا اکنون حامد کرزی رئيس دولت انتقالی است يا نه. و اگر هنوز معلوم نشده ، آيا نمايندگان اين مساله را به رای خواهند گذاشت يا مبنای اين انتخاب را تنها کف زدنهای آنها مشخص می کند؟

اما آقای قاسميار تنها گفت که نمايندگان به گرمی از پيشنهاد پادشاه سابق حمايت کردند که اين با استقبال نمايندگان و کف زدنهای آنها به رسم تاييد همراه بود.

رييس کميسيون تدارک لويه جرگه در ادامه پاسخ به اين سوال گفت: اگر اين کف زدنها معنی ديگری داشته باشد لويه جرگه مشخص خواهد کرد.

صفحه 16


صفحه بعدی   دوباره به اصل صفحه    صفحه قبلی

© Copyright Salim Abed Paiman Stockholm Sweden (2002)