Home خانه

نشست سران در مسکو

نشست سران در مسکو

هارون انصاری

Taleba Moscwa 400 پادشاهی پرسید از وزیرش
 تو دانی بدترین عمل در دنیا چی باشد؟

 اگر دریافتی جواب سوالم
 تاج، تخت و پادشاهی ام از آن تو باشد

 وزیر بیرون رفت از دربار پادشاه
 ز رعیت پرسید تا او را جواب چی باشد

 یکی گفت دروغ، یکی غیبت، دیگری قتل
حسادت، بخالت، دزدی و زنا جواب تو باشد

 مدت یک سال وزیر همی رفت شهری به شهر
 در دهی دید چوپانی، خواست بداند جواب او چی باشد

 چون وزیر درخواستش را با او گذاشت در میان
چوپان گفت! بخوان این زشتی تا جوابت چی باشد

 وزیر ز ناچاری خواند آن چه او گفت
 چوپان گفت! رسیدن به تاج و تخت از این باشد

 من هم چو خواندم این داستان زیبا را
 فهمیدم برای رسیدن به قدرت، کار سران زشتی باشد