Home خانه

روز زن

روز زن

هارون انصاری

zan 400 روز زن است و زن یک مادر هست
 عزیز گرانمایه، وجودش همچو گوهر است

 روز زن است و زن یک همسر هست
 بودنش زنده گی را پُر رونق تر است

 روز زن است و زن یک خواهر هست
 خواهر، دو دستان هر برادر هست

 روز زن است و زن یک دختر هست
 داشتنش زنده گی را خوش رنگ تر است

 روز زن است و زنان هستند بهترین ها
 به احترام شان سرم به تعظیم خم چون بید تر است