Home خانه

عشق

عشق

محمد جان فنا

fana sapi 29 400عشق د مينى او رښتيا وفا جوهر دى
د اخلاص او قربانۍ ايثار هنر دى

د زړه نور د روح اواز د ژوند ثمر دى
د الهام د خولى اقرار د زړه باور دى