Home خانه

مُرده پرستی

مُرده پرستی

هارون انصاری

jehadi 400 یکی باز مُرد و ما هم در به دنبالش
 نیکو صفت شد، یاد نکردیم از اخلاق بی مثال

 به بدنامی چی مشهور بود در ایام زندگی
 چون به آن دنیا برفت، همه گشتیم تربتگذارش

 در عنفوان نوجوانی، وطن برباد کرد به هر نام
 چون به آن دنیا برفت، خدمتگار وانمودن در دیارش

 به دست گرفته بود اسلحه به جای قلم به نام جهاد
 چی خوب پُر کرد قبل از رفتن، جیب های عُمالش

 ای وطندار! مکن آباد چهاررهی به نامش
 بل یاد کن به نامی که بود قبل از زوالش