Home خانه

مقام زن

مقام زن

هارون انصاری

71782398 3124655380910531 9097341594557743104 n 400 روز زن است، از مقامش یاد کنید
 وابسته به چند نام نیست، از خودش یاد کنید

 نه روز مادر است، نه از خواهر و نه از همسر
 زن، شخصیت است، یاد کنید

 زن، موجودی ست مهربان، لطیف و دلسوز
 در حساب وکتاب ماهر، از کارش یاد کنید

 زن، معلم است، کارگر و داکتر
موجود فعال است، از فعالیتش یاد کنید

جای زن امروز در خانه و آشپزخانه نیست
 ایستاده همراه ما، از توانش یاد کنید

 زن، فرشته ای ست رحمت از جانب خدا
 مستجاب الدعاست، نزد خدا یاد کنید

 ای بزرگواران! امروزه روز زن نیست تنها
 روزش هر روز، همیشه یاد کنید