Home خانه

سورۀ الحدید

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سورۀ الحدید
جزء 27

Surai Hadid 200سورۀ حدید در مدینۀ منوره نازل شده و دارای بیست ونه آیه و چهار رکوع میباشد.

وجه‌ تسمیه:

این‌ سوره‌ بدان‌ جهت «حدید» نامیده‌ شد که‌ در آیۀ (25) ازآن‌ به‌ منافع‌ حدید (آهن‌) که نقش مهم و تعیین کننده ای در شکل گیری، رشد و گسترش تمدن پیشرفته بشری دارد، توجه‌ داده‌ شده‌ است‌. وطوریکه امام قرطبی‌ گفته‌ است‌؛ این‌ سوره‌ از نظر جمهور مفسران ‌مدنی‌ است‌ و قولی‌ که بر مکی بودن این سورۀ آمده است، قول ضعیف می باشد.