Home خانه

مکثی بر اخطار پدرام به ناقلین شمال

مکثی بر اخطار پدرام به ناقلین شمال

Naqilin Shamal 400با خواندن مقاله (مخالفان تنها میمانند) از قلم آقای مصطفی عمرزی درپورتال افغان جرمن آنلاین، و اشاره به اخطار های به آدرس ناقلین سمت شمال، چنین برداشت کردم که گویا پدرام به ناقلین شمال اخطار داده باشد که اگر از قبول کلمه افغان و افغانستان منصرف نشوند، و تذکره بگیرند؛ آنگاه که او با کمک کشورهای خارجی موفق به تجزیه افغانستان گردد وخراسانی تشکیل کند، آنوقت آنها را از شمال کشور اخراج خواهد نمود.
منظور پدرامها از ناقلین شمال کی ها هستند؟ در ظاهر چنین به نظرمیرسد که هدف از ناقلین شمال پشتونها میباشد،اما هدف وسیع ترازاین معنی است. این ناقلین شمال شامل اوزبکها وترکمنها و قیرغزها وحتی هزاره ها وبلوچها نیز میشود.

 

در مقاله ایکه همین امروز۱۸ می آقای داکتر زیرکیار زیرعنوان (ملیت، ملت وملی ستم اوخراسان ...)در پورتال افغان جرمن به نشر رسانده از قول "واسلی متروخین"جاسوس (کی. جی. بی )وکتاب او بنام (کا جی .بی درافغانستان) میویسدکه: (پـه ۱۹۱۷ کې د لینن په مشرۍ په روسیه کې بلشـویک/کمـونیستي نظام د پخـوانی تـزاري نظـام ځای ونیو. کله چې بلشویک/کمیونیسټي واکمني په مرکزي اسیا کې بـرلاسې شـوه، ګـڼ شـمیـر(اووه نـیـم لـکـه= ۷۵۰۰۰۰) تــاجکـانـو، ازبـکـانـو، تـرکمـنانـو، او کـرغــیـزیـانـو افـغـانـستان ته پناه ویـوړه(وسیلي میتروخین،کې جي بي په افغانستان کې. واشنګـټن، ډي. سي. ،۲۰۰۲. تجدید ۲۰۰۹، په انګریزي ژبه: ۱۷ مخ).

به این حساب ناقلین شمال ، تنها پشتون ها وهزاره وبلوچهای هایی نیستند که امیرعبدالرحمن خان آنها را بر اثر شورشها وبغاوتهای شان از جنوب هندوکش به شمال هندوکش تبعید ودر زمین های دولتی جابجا کرده بود، و حکومت های بعدی هم برتعداد آنها افزود و به متقاعدین نظامی ومامورین بلند رتبه ملکی بعوض معاش تقاعد شان در شمال کشور به آنها زمین میداد تا در آبادانی و عمران کشور سهم موثر گرفته بتوانند.
علاوه براینها ناقلین شمال، شامل500 تا 750هزارترکمن هاوازبیک ها وقرغیزها وتاجکهای خواهد شد که بعد از اشغال بخارا توسط روسها در۱۹۲۴محبور به پناه گزینی به افغانستان شده بودند.اکثراین تازه واردان درکنار ازبکهای جا خوش کردند که از قرن پانزدهم با استیلای شیبانی ها در افغانستان آمده وباقی مانده بودند. اما تاجیکهای که با موج فراریان ماوراء النهر(پاره دریا) همراه با ګله داران ازبک وترکمن وقرغیزها وارد افغانستان شدند برخی خود را به درۀ پنجشیر رساندند وسکنا گزیدند ودولت افغانستان هم به آنها پناه داد تا از گزند کمونیزم در امان بمانند، اما متاسفانه که در جمله ناقلین ومهاجرین بخارائی تعدادی از جواسیس دولت بلشویک نیز وارد شدند وتخم نفاق وشقاق وستمی گری را کاشتند. در دهه دموکراسی این تخم نفاق در وجود ستمیها سربلندکرد وپس از کودتای ثور وبا حضور قشون سرخ شوروی خیلی بیخ و ریشه دوانید وبحیث گروه های مسلح ضد پشتون دست به تحریب وکشتارهای هولناکی زدند.داستان مولوی قره ونسل کشی پشتونها در فاریاب در دردوران تجاوز شورویها مو براندام خواننده راست میکند. واکنون ستمیها با پشتی بانی خارجی میخواهند افغانستان را تجزیه کنند. ولی باید بدانند که امیر آهنین امیر عبدالرحمن خان چنان بافتی به این جامعه داده است که هیچ قدرتی نمیتواند این ساختار را درهم شکند و افغانستان را دچار تجزیه کند.پدرامها آرزوی تجزیه افغانستان وتشکیل خراسان را با خود بگور خواهد برد.

از صفحه عرفان عرفان