Home خانه

هوررا

هوررا
(طنز)

مصطفی عمرزی

wqeشاید با خوانش کلمه ی «هوررا» به فکر فرو روید که مقصد نویسنده، چه بوده است؟ ولی زیاد فکر نکنید! با مطالعه ی تمام این نوشته، به منظورم پی خواهید برد.
هدف از استعمال کلمه ی «هوررا»، همانا ابراز شادی وسرور هنگام اجرای عمل یا     حرفی ست که شور و احساسات را به وجود می آورد. تا جایی که تاریخ کمک می کند، ریشه ی این کلمه در میان اسلاو نژادان قرار دارد. بیشتر پس از انقلاب اکتوبر سال 1917م که منجر به ایجاد اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی شد، در میان کمونیستان روسی و روس ها رواج می یابد.
پس از کودتای 7 ثور 1357ش، رژیم رفقایی، همیشه با تظاهرات ساخته گی، به فریاد و فغان می پرداخت. از جمله تمام ارگان های دولتی، مکاتب و موسسات تحصیلی، ابزار سوء استفاده، قرار گرفته بودند. افراد آن ها به اجبار به تظاهرات ساخته گی می رفتند. در همان زمان در میان شاگردان مکاتب، فورمولی ابداع شده بود که با استفاده از آن، از مظاهرات فرار می کردند و دوباره به درس و مکتب و یا هم مظاهره، حاضر نمی شدند. این فورمول، چه بود؟ حالا برای تان توضیح می دهم.

 در یکی از مکاتب پسرانه ی شهر کابل در سال 1361ش استیم. معلم پس از حضور در صنف با قیافه ی جدی و به اصطلاح کمونیستان با وضعیت انقلابی، شاگردان را از اهمیت مزخرفات کمونیستی، آگاه می کند. همچنان وظایف انقلابی و دوران ساز شان را تذکر می دهد.

***

معلمان پس از دقایقی با پلان های قبلی، شاگردان را تشویق و ترغیب به مظاهرات در شهر می کنند. چنان چه کسب درس به ویژه در زمان مکتب، تا اندازه ای بدون اجبار نمی تواند موثر باشد، شاگردان با خوشحالی از پیشنهاد انقلابی استادان شان، با سر دادن شعار های  زنده باد انقلاب ثور و مُرده باد اشرار، خورد و بزرگ به جاده ها می ریزند. در این جاست که فورمول «هوررا» به میان می آید.

شاگردان پس از چند دقیقه، با میسر شدن زمینه ی فرار، هنگامی که استادان و شاگردان خانواده های چپی، گلوی خود را در تمجید از کمونیسم و کمونیستان می دریدند، چنین شعار می دهند:

رضا: زنده باد لینن کبیر، پاینده باد انقلاب!

سایر بچه ها: زنده باد، هوررا!

رضا: زنده باد رهبران کبیر ما!

سایر بچه ها: زنده باد، هوررا!

رضا با میسر شدن موقع فرار، اشاره می کند و می گوید: هوررا!

سایر بچه ها: از کدام راه؟

رضا با اشاره ی دست و سر، طوری که دیگران ندانند، می گوید: از اونو راه!(از آن راه!)

و شاگردانی که میل فرار دارند، به فرار می پردازند.

به قول شاهدان  عینی، شاگردان مکاتب کشور در آن دوره، با استفاده از فورمول «هوررا+ از کدام راه= از اونو راه» به پیروزی های زیادی به خاطر فرار از درس، نایل آمده اند.