Home خانه

در رثــای اســتاد ســــــــیـد رســول شهـیـــــد

در رثــای اســتاد ســــــــیـد رســول شهـیـــــد

    فرهنگمرد مجاهد، سنگردار مومن و مبارز سلحشور

تولد : ۱۳۲۸ شهادت ۱۳۷۰

به مناسبت بیست و نهمین سالگرد شهادت شهید شاهد و راست قامت جاوید

استاد سید رسول به دست مزدوران خانه زاد روس ها، کمونست های ملحد.

Said Rasul 400روزی که افتادی میهن دست روس های فضول
یک بـــلای ناگهــــانی کردی در میهـن نــــزول

انقـــــلابی در ضمـیر و فکـر او کردی حــلــول
این مســـئولیت را نمودی او به جان و دل قـبول

تا که آزادی بگــردد بهــر ما سهـل الوصــــــول
رفت عـلـمــدار جهـــــاد وانـقـــــلاب سید رسول

آن که او انـدر دفــــاع از ما به دور انـقـــــــلاب
داشتی در ســــینه بی کـیـنـه اش صد الـتهـــــاب

در شب دیجـــور میهن او درخـشــــان ماهـتــاب
آخر الامر دست او با خون خود گشتی خضــاب

 در مسیر کار و پیـکار باز کرد باب و فصــــول
رفت ســـردار جهـــــاد و انـقــــلابی سید رسول

زد قـلـم بهر دفــــاع از ملک و نـامـــــوس وطن
بودی اندر معـــــرکه هم چـون یـــلی یا تهمــــتن

قامت شمشـــــــاد او خـم گـشـت از کـین و فـتـن
بس دعا گوی او هر جا پــیر و برنا، مرد و زن

از خـــــــدا خواهم جهــــاد او شود حسن قـبــول
رفت ســـردار جهـــــاد و انـقــــلابی سید رسول

دفـــــــتر و مـنـــبر نمـودی با قـیامش پر ز شور
جبهـــــه و ســـــنگـر نمودی با ثباتش پر ز نـور

تا بگـرداند ز میهــــن روس ملحـــــــد دور دور
ضرب شمشیرش نمودی چشم دشمن را چو کور

در مـــرام او حـقـیـقــت بود و آزادی  حصـــول
رفت ســـردار جهـــــاد و انـقــــلابی سید رسول

اوســــتادی بود دانـا، خوش سلوک و اهـل بــزم
در اراده آهـنـــــین و در مـتـــانت اهـــــــل رزم

دادی انجام هر اموری را که او بنمـودی عــــزم
عــزم او بهر دفاع از ملک و میهن بود جـــــزم

ذره یی از دیــن و ایمـانـش نکردی او عـــــدول
رفت ســردار جهـــــاد و انـقـــــلابی سید رسول

غصـــه های کز برای  میهــن و مردم بخــــورد
حلقــــوم روس و کمونـســــتان را هر جا فـشـرد

خاطـرات تلخ و شــریـن جهـــــاد با خود بـبـــرد
حیف آن شــیری ژیان کز توطئـه این جا فـسـرد

آفـتــــــاب بخت و اقـبـــــال وطن کردی افــــول
رفت ســـردار جهـــــاد و انـقــــلابی سید رسول

در جهـــاد برحـــق  انجـــام رسـالت داد و رفت
دررهــی آزادگــی رزمیــــــد و هــــم آزاد رفت

مـکــتـب آزادگــی را کـرد او بـنــــــــیاد و رفت
دۤژ پــــولادیـــن دشـــمـن داد او بــربــــــاد رفت

خـــاطـــــر او را نکردی غـیر تـفـرقه  مــلـــول
رفت ســردار جهـــــاد و انـقـــــلابی سید رسول

کار او از بهر فـــرهـنگ مــــرزبــانی بود همی
هم ز مـیهــن هم ز مکـتـب پاســـــبانی بود همی

با بیــان آتـشــــــین اش کــــر زمـــانی بود همی
در ســــــیاســت الحـقــــا او کـــاردانی بود همی

 ز ابتــداء تا واپـســـین دم در جهــــاد حق شمول
رفت ســردار جهـــــاد و انـقـــــلابی سید رسول

حامی فــرهـنــگ وعامل در رســـالـت آن بودی
مومن صــــادق و هر جـا حــامی قـــــرآن بودی

واثـــق  قـــرآن و سنگــردار بــا ایمــــــان بودی
با قـــلـــم و با قـــــدم ایـســتاده در میـــدان بودی

همچــومشت آهـنــین بر فـرق روسان  فضــــول
رفت ســـردار جهـــــاد و انـقــــلابی سید رسول

از حقـیقت بود تصـــویــــری میـــان مردمـــــان
در متـانت بود هم چون کـــوه او انــــدر بـیــــان

شـرح کردی واژه هـمـت به هــردم  بی گـمـــان
از عــــــدالت بود تنـدیـسی شجــــاعت در زمان

در فصـــاحت در بــلاغـت اوســـتاد با اصــــول 
رفت ســـردار جهـــــاد و انـقــــلابی سید رسول

در مساوات و عــــدالت این زمـان کردی قـیــام
راه و رسم دادخـــواهی داشت بر پــا مســــــتدام

برده است تحســین تاریخ این چنین کس بــردوام
آید از خاصان حق این نه ز هـر عاصی و عوام

در بهـشـت یا رب کند از لطف اجـــلال نـــزول
رفت ســـردار جهـــــاد و انـقــــلابی سید رسول

یــــاد او تـــاریــخ میهـــن کرد بـایــد جـــــاودان
زنـــــده و پایـنـــــده بینم نــــام او اندر جهــــــان

هم چو استاد هرکسی کردی فــدایش نقـــد جــان
در شمار جــان نـثــــاران نام او یک قهـــــرمان

از تبار مرتضــی، فـــرزنـد زهــــــرای بـتـــول
رفت ســردار جهـــــاد و انـقــــلابی سید رسول

تــاریخ این ســـرزمین نــازد به نــامش بی گمان
وصف او اندر زبـــان مــردمی پـــیر و جــــوان

در صف مــردان حق محـشـــور گردد در جنـان
هست بنیـاد مــزارش  روضــــــه مینــو نـشـــان

در ردیف غــــازیــــان یا رب بگردانی شمـــول
رفت ســـردار جهـــــاد و انـقــــلابی سید رسول

سروده :
خواجه محمد نعیم قادری

بهار ۱۳۹۹ خورشیدی
کلنگار – لوگر

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

***