Home خانه

نظرې به کاروزنده ګي خبرنګاران خشونت

نظرې به کاروزنده ګي خبرنګاران خشونت
رسانه هاآ زادي مطبوعات وازادي درافغانستان بعداز ۱۵ آګست ۱ ۲۰۲

Zazai 200نوسينده: نيک ځاځئ ټحليل ګروخبرنګارسابق سلام وطندار کابل

ازادي بيان روزسياه درتاريخ افغانستان
ِدستآآوردبيست سال ګذشته حګومتهاي اقائ حامدکرزئ وداکتراشرف غني باوجودمشکلات مالي وعدم مصونيت وامنيت خبرنګاران ، تحديد وتوهين زورمندان مسلح با ان هم رسانه هاي تحريري ، صوتي ، تصويري ، وبسايتهآوانلاين پيشرفت خوب داشته است که درمنطقه ثاني نداشت ۰که بيشتراز ۳۰۰راديوهاۍ محلي ،۱۵۰تلويزيون ها صدهآاخبار مجلآت وسايتهاي انلاين موجودوفعال بوده اند که بيشتراز۸۰۰۰تن خبرنګاران ،فوتوګراف ،اديتر،پريزنتړ ، پپروديوسر وغيره پرسونل اداري ،مالي وخدماتي اعم ازخانماي افغان ومردان شامل کاربوده اندوازهمين مدرک فاميل هاي خوييش اعاشه واباطه ميکرده اند ۰درکشورخودبوده بايک مډدمعاش کم باخوشي وظايف خودرآجراميکرد۰

امابه اساس موافقه دوحه ۲۰۲۰ امريکاوطالبان مسلح مورخ ۱۵ اګ۲۰۲۱ حکومت کابل ،ارګ را به طالبان تسليم کرد ۰طالبان بدون مقاومت دولت اشرف غني داخل ارګ رياست جمهوري شدند ۰داکټراشرف غنيي به امارا ت عربي فرارکرد وصدهازورمندوکلاي پارلمان ومفسيدين وغاصبين قصرهايشا ن رهاوعازم کشورهاي مخټلف ګرديده اند ۰ اردوي ملي ۳۵۰۰۰۰نفرآزهم پاشيد. هزاران افغانهابواسيطه امريکاوکشورهاي ناتو به کشورهاي شان انتقال داده اند که هزاران تن تاکنون درکشورهائ دوبئ ، قطر، ترکييه ، الباڼيا ،پاکستان وتاجکستان منتظرهستند،بيشترازهشتادفيصدژورنالستان درافغانستان وظايف خويش رانسبت محدوديتهاي طالبان ،عدم تکميل کردن راپوروسانسور،مشکلات مالي تهديدوتوهين ،لت وکوب توسط طالبان ،زنداني شدن فعالان مدني ،قتل وکشتار ژورنالستان که از سال ۲۰۱۷تاسالل۲۰۲۱بيشتراز۳۵تن ژورنالستان وفعالآن مدني درافغانستان کشته شده اند که ګزارشګران بدون مرزنيزتاييد ميارد۰ازادي بيان درافغانستان خاموش ګرديد۰سرودملي بيرق ملي سه رنګ که سمبول وحدت ملي وهوويت ملي افغانستان بوده وتاييد لويه جرګه بوده طالبا ن ممنوع قرارداده وباعکس العمل شديدمردوم کابل ،ڼنګرهار،پکتيا،کنروخوست قرارګرفته اند۰موسيقي راطالبان نيزحرام وممنوغ دانسته که تاکنون سه جوان ازطرف طالبان مسلح درکنروڼګرهارتوسط طالبان کشته شده اند۰اسلام سخت ترکه طالبان عملي ميکند درهيچ کشوراسلامي وجوډندارد۰درحاليکه افغانستان بيشترازيکهزارسال سابقه اسلام داردوازافغانستان به ايران وپاکستان نيزانتقال داده شده اسټ۰تاکون هيچچ کشورامارت ودولت طالبان برسميټ شناخته نه شده۰حالت اقتصادي کشوربحراني وفاجعه باراستــ ۰غرض اعمارمجډافغانستان وجلب کمک ها به کادرهاي مسلکي وتعليم يافټه اعم ازمردان وخانمها عاجل نيازدارد۰ملت وجوامع بين المللي يک دولت وسيع البنيا دوهمه شمول راميخواهډ ۰
اميدوارم رهبري طالبان واقعيتهارادرک به ازادي بيان ،مطبوعاټ ،وحقه حقوق دخټران وخانمهآاحترام داشته باشد۰ دروازه هايي مکاتب وپوهنتون هارابراي دختران وپسران درسراسرکشورغرض تحصيل بامصونيت بازکشايي نمايدو ازخشونت دست بکشد۰ چانس طلایی رآزدست ندهند ۰اشتبا ګذشته تکرارنکند ګاربه اهل کاردهند یک دولت مسلکی ووسیع البنیادرا دریک لویه جرګه ملی اعلان نماید وهم سرودملې وبېرق ملې سه رنګ افغانسان رارسما قبول نماېد واجازه کا ړاباخانمها بدهند ۰ باحرمت