Home خانه

سورۀ الفتح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سورۀ الفتح
جزء 26

Surai Alfatha 200سورۀ فتح در مدینه نازل شده و دارای بیست ونه آیه وچهار رکوع میباشد.

وجه‌ تسمیه:

این‌ سوره‌ به‌ سبب‌ افتتاح‌ آن‌ با مژده‌ فتح‌ مُبیـن برای‌ پیامبرصلی الله علیه وسلم، «فتح‌» نامیده‌ شد. در حدیث‌ شریف‌ به‌ روایت‌ عبدالله بن‌ مغفل‌ (رض) آمده‌ است‌ که‌ فرمود: «در سال‌ فتح‌ (یعنی‌ فتح‌ مکه‌) رسول‌ الله صلی الله علیه وسلم در مسیر راه‌ سوار بر مرکب‌ خویش‌ سوره‌ فتح‌ را خواندند و در آن‌ ترجیع‌ کردند (یعنی‌ صدای‌ خود را در گلو گردانیدند)».

شأن نزول سورۀ فتح :

970- حاکم و غیره از مسور بن مخرمه و مروان بن حکم روایت کرده اند: سورۀ فتح ازاول تا آخردر مسیرراه مکه تا مدینه در شان حدیبیه نازل شده است.(حاکم 2 / 459.).